KOŃCZY SIĘ NABÓR SKŁADANIA WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE DO NAUKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !!

Wnioski dla studentów na semestr zimowy 2020/2021 w ramach pilotażowego programu PFRON pn. "AKTYWNY SAMORZĄD" przyjmowane są do 10 października 2020 r.  

Zachęcamy do składania wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

             W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW, mamy możliwość zwiększenia dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia nawet do 800 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w programie oraz druk wniosku wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 tel. 58/685 33 20, 684 00 82 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !!!

Powiatowe Centrum Pomocy w Kartuzach inforumje, iż do 31.08.2020 r.  można składać wnioski  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  Program skierowany jest do osoób z znaczym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia.

 

Powyższy program umożliwia dofinansowanie w ramach modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, który podzielony został na cztery obszary:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Obszar B - likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie  http://pcpr.kartuzy.ibip.pl/public/ lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami tutejszego Centrum pod numerem tel. 58/685 33 20, 684 00 82 wew. 127 i 128.

 

Jednocześnie informujemy, iż w terminie od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r. studenci ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski w ramach MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy 2020-2021

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników w związku z występującym stanem epidemiologicznym zachęcamy do składania wniosków przez system PFRON- SOW  https://sow.pfron.org.pl/logowanie #ZOSTAŃWDOMU (co jest dodatkowo punktowane) lub do kontaktu telefonicznego z pracownikami tutejszym centrum pod numerem tel. 58/685 33 20, 684 00 82 wew. 127 i 128 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, informuję, że w związku z wprowadzonym w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, mogą wystąpić trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

 

W związku z powyższym według informacji z PFRON dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

 

Ponadto przypominamy, że obecnie do dnia 31 marca 2020 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu po przez System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl), a także do kontaktu telefonicznego po numerem tel.:  58/685 33 20, 684 00 82 w. 127 i 128 lub na stronie internetowej w zakładce Aktywny Samorząd / wnioski do pobrania oraz w aktualnościach.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym linku:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uwaga-trwa-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-uzyskania-wyksztalcenia-wyzszego-w-ramach-m/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne informacje

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, iż rusza nabór wniosków w ramach  pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Moduł I -likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
(termin składania wniosków od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.)

 

Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

(termin składania wniosków:

semestr letni 2019-2020 od 01.03.2020 do 31.03.2020 r.

semestr zimowy 2020-2021 od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.)

Zachęcamy do składania wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia, który można składać pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ (bez konieczności wychodzenia z domu), co jest dodatkowo punktowane.

 

W module I  można uzyskać dofinansowanie do:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu) – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu),

Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),

a.) w Obszarze A Zadanie 2 lub 3 – 800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu) – 4.000 zł;

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł.


Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • dla osoby głucho-niewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja narządu wzroku), – 7.500 zł,

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) – 4.000 zł,

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu– 1.500 zł,

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka  inwalidzkiego o napędzie ręcznym),– 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, – 7.500 zł;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu, – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1)  w module I wynosi co najmniej:

 1. a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5,
  Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
 2. b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz
  Obszaru D,
 3. c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;

UWAGA STUDENCI!!

W module II  można uzyskać dofinansowanie - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Ważne!!

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.
     1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 1. a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 2. b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł;

3)opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

2)  500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5)  200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)  300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8)  800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany:

1)  w module II - w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 w. 125 i 127 lub na stronie internetowej w zakładce Aktywny Samorząd / wnioski do pobrania oraz w aktualnościach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UWAGA ZMIANY W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE "AKTYWNY SAMORZĄD" -2020 r. !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2020 rok.

Zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:

 • zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:
  • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) - z kwoty 5.000 zł do 7.000 zł,
  • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
  • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcja słuchu (B4) - z kwoty 2.500 zł do 4.000 zł,
  • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) - z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
  • kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł,
  • w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,
  • kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za semestr do kwoty 4.000 zł,
 • zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:
  • przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z 30% na 10% ceny brutto,
  • przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto,

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie znajdą Państwo na stronie  internetowej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy, że w dniu uruchomienia terminu składania wniosków będziecie mogli Państwo złożyć wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) bez straty czasu, nie wychodząc z domu, bez kolejek i bez barier.

 

Aktualnie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), można składać wnioski o:

 1. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 2. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Link do strony SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Na naszej strony internetowej www.pcprkartuzy.pl będziemy informować o terminie składnia wniosków oraz szczegółowych warunkach uczestnictwa w programie.

 

PFRON AS 2019

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.