OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- nabór wniosków dla studentów w ramach programu

pilotażowego PFRON

pn. AKTYWNY SAMORZĄD

Od 1 marca 2019 r. rusza nabór wniosków w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej. Wnioski przyjmowane będą do 30 marca 2019 r. na semestr letni 2018/2019 (w przypadku wysyłki pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
  • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wnioski dot. zadań można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20 - pokój 105 lub droga pocztową (decyduje data stempla).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 w.125 i 127 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wniosek do pobrania - (PDF - 0,25MB)

 

PFRON AS 2019

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych