Osoby stosujące przemoc w rodzinie

Trudno jest nakreślić portret osoby stosującej przemoc. Postępowanie sprawców często bywa wspierane przez czynniki kulturowe, w wielu przypadkach przemoc jest związana z nietrzeźwością sprawców, ale alkohol nie powinien być obarczony bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialnością za przemoc, nie jest przyczyną, ale może wpływać na przemoc poprzez wzmacnianie czynników ryzyka i potęgowanie ich działania, chociaż nie jest za nie bezpośrednio odpowiedzialny. Wyeliminowanie go wcale nie musi oznaczać zlikwidowanie przyczyn przemocy.

 

Cechy osoby stosującej przemoc

 • trwała niezdolność do związków uczuciowych z innymi ludźmi,
 • bezosobowy stosunek do życia seksualnego (przedmiotowe traktowanie partnera),
 • brak poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności,
 • nieumiejętność odraczania satysfakcji (dążenie do natychmiastowego zaspokajania popędów i potrzeb), utrwalone i nieadekwatne zachowania antyspołeczne,
 • autodestrukcyjny wzorzec życia (np. po okresie dobrego przystosowania, a nawet sukcesów, niszczenie dotychczasowych osiągnięć z przyczyn niezrozumiałych dla otoczenia),
 • nieumiejętność planowania odległych celów (koncentracja na teraźniejszości),
 • niezdolność przewidywania skutków swojego postępowania,
 • niezdolność wyciągania wniosków z przeszłych doświadczeń (tj. nieefektywność uczenia się),
 • nie dające się logicznie wyjaśnić przerywanie konstruktywnej działalności,
 • swoisty brak wglądu,
 • w miarę sprawna ogólna inteligencja, formalnie nie zaburzona,
 • nierozróżnianie granicy między rzeczywistością a fikcją, prawdą a kłamstwem,
 • brak lęku,
 • nietypowa lub niezwykła reakcja na alkohol,
 • częste szantażowanie samobójstwem,
 • tendencje do samouszkodzeń.

 

Portret osoby stosującej przemoc

Sprawcy przemocy domowej potrafią skutecznie kamuflować swoje prawdziwe oblicze i manipulować nie tylko swoimi ofiarami, ale także otoczeniem czy osobami próbującymi interweniować. Stosując naprzemiennie „kary” i „nagrody” wprowadza zamęt w myślenie ofiar i świadków przemocy, utrudnia jednoznaczne rozpoznanie sytuacji. Uzurpuje sobie prawo do decydowania o wszystkich aspektach życia małżeńskiego i rodzinnego, wymaga przy tym bezwzględnego posłuszeństwa. Izolując ofiarę od źródeł wsparcia społecznego przywiązuje ją i uzależnia od siebie.

 

Przemoc rodzi przemoc

Prawie wszystkie osoby stosujące przemoc w dzieciństwie i/lub młodości byli KRZYWDZENI, ZANIEDBYWANI, BICI, CZY MOLESTOWANI SEKSUALNIE

 

Pomoc dla osób stosujących przemoc

Programy korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Coraz częściej podejmowane są próby oddziaływania na sprawców, które zmierzają do nauczenia ich samokontroli i wyzwolenia spod wpływu nałogowej agresywności. Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania korekcyjno-edukacyjne realizowane są w ramach strategii ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań sprawców i mają na celu zakończenie przemocy w rodzinie.

 

Cel oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie:

 • Uzupełnienie programem działań, psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych istniejących form interwencji prawnej, w tym karnej i administracyjnej, podejmowanych wobec osób stosujacych przemoc w rodzinie.
 • Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy.
 • Zdobycie i podniesienie poziomu wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.
 • Wykształcenie u sprawców przemocy społecznie akceptowalnych sposobów radzenia sobie z napięciem, agresją i negatywnymi emocjami.
 • Zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktynego życia w rodzinie.
 • Kształtowanie u osób stosujących przemoc, umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie.

Działania diagnostyczne, edukacyjne i ćwiczenia zawarte w programie mają przyczynić się dodatkowo do:

 • Uświadomienia sprawcy czym jest przemoc.
 • Uzyskania przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich i zwiększenia świadomości w zakresie konsekwencji przemocy domowej.
 • Nabycia nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji i korzystania ze wsparcia społecznego.
 • Nabycia umiejętnosci konstruktywnego wyrażania uczuć.
 • Promowania zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji w rodzinie.
 • Podniesienia świadomości na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych.
 • Poprawy komunikacji interpersonalnej w rodzinie.

 

Kto może wziąźć udział w programie korekcyjno – edukacyjnym:

Adresatami programu są osoby dorosłe zamieszkujące na terenie Powiatu Kartuskiego, które identyfikują się z problemami przemocy, wykazują odpowiednią motywację do terapii, a przede wszystkim:

 • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je jednocześnie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
 • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków (oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą w tym przypadku stanowić uzupełnienie podstawowej terapii).
 • Osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (np. kierowani przez Policję, Prokuraturę, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Zespoły Interdyscyplinarne).

Uczestnikami mogą być także osoby zgłaszające gotowość w jego uczestnictwie niezależnie od działań instytucji pomocowych na terenie powiatu.

 

Uczestnictwa w programie odmawia się:

 • Osobom z pważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej.
 • Osobom chorym psychicznie.
 • Osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.