Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje o realizacji w roku 2020 programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Program realizowany będzie między innymi w zakresie:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszaru B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszaru C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszaru D - likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy a także w warsztatach terapii zajęciowej – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
  5. obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszaru F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia).

 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć:

- w przypadku obszaru A – 35 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

- w przypadku obszaru B – 35 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

- w przypadku obszaru C50 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

- w przypadku obszaru D – 60 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 70%,

- w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20 % całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,

- w przepadku obszaru F do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

 

Realizatorem obszarów B, C, D, F – jest samorząd powiatowy, dla obszaru A i E – oddział pomorski PFRON.

 

Termin składania wniosków przedmiotowych (dla obszarów gdzie realizatorem jest samorząd powiatowy) upływa w dniu 7 lutego 2020 r., a dla wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E termin składania wniosków do Pomorskiego oddziału PFRON - upływa 30 listopada 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadania PFRON) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58 685-33-20, 684-00-82 w. 117 lub 128
(Mariusz Garski i Magdalena Kunowska- Grota).

 

Ważne linki