„Akademia Aktywności 2017-18”

Projekt realizowany przez Powiat Kartuski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w partnerstwie z Gminą Somonino/Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach realizowanego ze środków EFS w ramach mechanizmu ZIT RPO WP na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 5. Zatrudnienie

Działanie: 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Poddziałanie: 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT

Okres Realizacji Projektu

01 listopada 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 32 osób po 30 roku życia pozostających bez pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej

 

Cel projektu

Aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji oraz umożliwienie zatrudnienia na rynku pracy.

Działania projektu

  1. Doradztwo zawodowe i psychologiczne
  2. Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy
  3. Wizyty studyjne
  4. Kursy i szkolenia zawodowe
  5. Staże zawodowe

Wartość projektu i finansowanie

Wartość projektu wynosi : 476 367,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 404 912,37 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego 47 636,75 zł

Co stanowi 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych