Załącznik do uchwały nr 29/2020 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 47/2020 Zarządu PFRON z dnia 21 lipca 2020 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 1. Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • chorobie zakaźnej – należy przez to rozumieć chorobę, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy;
 • miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscowość, w której Wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będącą ośrodkiem życia codziennego Wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;
 • osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • placówce rehabilitacyjnej – należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku)”;
 • programie – należy przez to rozumieć program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
 • sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację spowodowaną wystąpieniem żywiołu lub choroby zakaźnej;
 • Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu.
 1. Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,
z późn. zm.), ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz uchwała nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

III.  Postanowienia ogólne

 1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Zarząd PFRON postanawia o uruchomieniu w 2020 roku realizacji Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 2. Adresatami pomocy udzielanej w ramach Modułu III programu są:
 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;

z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

 1. W imieniu osób niepełnoletnich, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.
 2. Adresatami pomocy udzielanej w ramach Modułu IV programu są samorządy powiatowe, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
 3. Pomoc finansowa w ramach:
 • Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych;
 • Modułu IV udzielana jest samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych – w formie refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe.
 1. Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 1. Moduł III oraz Moduł IV programu realizowane są na terenie całego kraju.
 2. Planowana wysokość środków PFRON na realizację w 2020 roku Modułu III oraz Modułu IV programu wynosi łącznie 227.500.000 zł, w tym na realizację:
 • Modułu III programu – do wysokości 174.250.000,00 zł;
 • Modułu IV programu – do wysokości 53.250.000,00 zł.
 1. Zarząd PFRON może podjąć decyzję w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych PFRON na realizację poszczególnych Modułów programu.
 2. W ramach środków, o których mowa w ust. 8 pkt 1 finansowane są również wydatki samorządów powiatowych ponoszone na obsługę Modułu III programu – do wysokości 2,5% środków przekazanych samorządom powiatowym na realizację programu.
 3. Tryb postępowania w ramach Modułu III programu
 4. Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe. Powierzenie realizacji Modułu III programu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy samorządem powiatowym a PFRON. Samorząd powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu składa do Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu.
 5. Zapotrzebowania, o których mowa w ust. 1, składane są do Oddziałów PFRON w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 września 2020 r. Zapotrzebowanie sporządza się na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
 6. Za datę złożenia zapotrzebowania uważa się datę jego wpływu do Oddziału PFRON, a w przypadku zapotrzebowań składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 7. Zapotrzebowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem zapotrzebowania.
 9. Ocena zapotrzebowań przeprowadzana jest w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty wpływu zapotrzebowania do Oddziału PFRON.
 10. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki muszą zostać poprawione lub uzupełnione przez samorząd powiatowy w wyznaczonym przez PFRON terminie. Wezwanie samorządu powiatowego do uzupełnienia zapotrzebowania wstrzymuje bieg terminu oceny, o którym mowa w ust. 6. PFRON przekazuje wezwanie wyłącznie pocztą elektroniczną (skan pisma) na adres
  e-mail samorządu powiatowego podany w zapotrzebowaniu – oraz potwierdza w tym samym dniu wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną w rozmowie telefonicznej z osobą upoważnioną do składania wyjaśnień dotyczących zapotrzebowania.
 11. Decyzję o przyznaniu środków na realizację Modułu III programu podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON.
 12. Z samorządem powiatowym, któremu zostanie powierzona realizacja Modułu III programu, zawierana jest umowa, w której określone są obowiązki oraz uprawnienia stron.
 13. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków.
 14. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III programu określone zostały w Rozdziale X ust. 1 programu.
 15. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu, stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
 16. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III nie podlegają ocenie merytorycznej.
 17. W przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Modułu III programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem programu.
 18. Samorząd powiatowy, który przystąpił do realizacji programu wyznacza do realizacji programu jednostkę organizacyjną samorządu powiatowego właściwą terytorialnie dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej.
 1. Tryb postępowania w ramach modułu IV programu
 2. Wnioski o przyznanie refundacji w ramach Modułu IV programu składane i rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu powiatowego.
 3. Wnioski składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 września 2020 r. Wniosek sporządza się na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
 4. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie refundacji w ramach modułu IV programu określone zostały w Rozdziale X ust. 2 programu.
 5. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 6. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.
 8. Ocena wniosków przeprowadzana jest w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty wpływu wniosku do Oddziału PFRON.
 9. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki muszą zostać poprawione lub uzupełnione przez Wnioskodawcę w wyznaczonym przez PFRON terminie. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku wstrzymuje bieg terminu oceny, o którym mowa w ust. 7. PFRON przekazuje wezwanie wyłącznie pocztą elektroniczną (skan pisma) na adres e-mail Wnioskodawcy podany we wniosku – oraz potwierdza w tym samym dniu wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną w rozmowie telefonicznej z osobą upoważnioną do składania wyjaśnień dotyczących wniosku.
 10. Decyzje o przyznaniu refundacji w ramach Modułu IV programu podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON.
 11. Wysokość przyznanej refundacji oraz sposób przekazania środków finansowych określa umowa zawarta pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą.
 12. Maksymalna wysokość pomocy
 13. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi:
 • w ramach Modułu III programu – 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
  z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt 1;
 • w ramach Modułu IV programu – 50% poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków,
  z tym że nie więcej niż do wysokości 100.000 zł.
 1. Wysokość pomocy finansowej nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Pomoc finansowa może zostać wykorzystana wyłącznie na cele, na które została przyznana.
 1. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
 • nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.);
 • nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.
 1. Refundacji, o której mowa w ust.1 pkt 2 podlegają również wydatki poniesione przez samorząd powiatowy w związku z powierzeniem realizacji zadań w trybie art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) lub zleceniem realizacji zadań w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).
 2. Refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie podlegają wydatki, które zostały:
 • sfinansowane ze środków PFRON, w tym przekazanych wg algorytmu lub w ramach programów PFRON;
 • sfinansowane z innych (niż PFRON) środków publicznych, np. z dotacji celowych z budżetu państwa na szczególne formy udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności (na podstawie art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.)).