Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Module III do 15 października 2020 r.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Jednocześnie przypominamy, iż okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z podjętą w dniu 3 września 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór  formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu.

Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na wcześniejszych wersjach formularzy zachowują ważność.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). – https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR: pani Dominika Grzenia – tel. 58 685-33-20 wew. 127 i Mariusz Garski – tel. 58 685-33-20 wew. 117.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.