loga funduszy europejskich i flaga polski

Powiat Kartuski na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim jest realizatorem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt jest współfinansowany ze środków UE oraz ze środków krajowych
w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, będących w dyspozycji Wojewody Pomorskiego.

W ramach ww. projektu wsparcie w postaci sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz środki ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk
i powierzchni) otrzymają wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu kartuskiego.

W ramach ww. projektu wyposażono również dwa miejsca kwarantanny dla wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wartość projektu: 645.750,00 zł

w tym środki z UE: 544.238,00 zł, środki krajowe: 101.512,00 zł.

Kartuzy, wrzesień 2020 r.

stopka wsparcie dzieci covid 19