Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Warunki do pełnienia funkcji wymienione są w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 42, zgodnie z którym pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172),
   oraz
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na wstępnej rozmowie informowani są o przebiegu procedury kwalifikacyjnej, wymaganych dokumentach, rodzajach pieczy zastępczej. Po wstępnej rozmowie podejmują decyzję co do przystąpienia do procedury. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Szkolenie obejmuje 50 godzin oraz 10 godzin stażu w istniejącej zawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Szkolenia odbywają się z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec – sierpień), w dni powszednie, w godzinach 9 – 14 z częstotliwością 1 – 2 razy w miesiącu. Obecność obowiązkowa, w przypadku małżeństw- obojga małżonków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 58 685 33 20 wew. 112, 113.

Przyjdź, zapytaj – może jakieś dziecko czeka właśnie na Ciebie!

zdjęcie szczęśliwej rodzinki